Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych.

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
14 516 130.90
Wydatki kwalifikowalne: 
14 509 370.48
Dofinansowanie: 
10 882 027.85
w tym UE: 
10 882 027.85
Wkład własny: 
3 627 342.63
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.01-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-310