Wzrost poziomu jakości i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Nazwa beneficjenta: 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 040 429.67
Wydatki kwalifikowalne: 
848 570.46
Dofinansowanie: 
636 427.84
w tym UE: 
636 427.84
Wkład własny: 
212 142.62
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.01-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-216