Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

sdsfs

Wartość ogółem: 
9 714 812.82
Wydatki kwalifikowalne: 
9 684 392.84
Dofinansowanie: 
7 263 294.63
w tym UE: 
7 263 294.63
Wkład własny: 
2 421 098.21
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456