Modernizacja infrastruktury sieciowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 875 784.11
Wydatki kwalifikowalne: 
2 875 784.11
Dofinansowanie: 
2 156 838.08
w tym UE: 
2 156 838.08
Wkład własny: 
718 946.03
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-004/11
Nazwa beneficjenta: 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-204