Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Wierzchowo

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Wierzchowo
Kategoria interwencji: 
46 Oczyszczanie ścieków

Projekt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Wierzchowo i Żabinek oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo (I etap) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Wierzchowo i Żabinek (II etap).
 
W ramach projektu wykonano:
 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Żabinku,
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie,
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie.
 
Dzięki realizacji powyższych zadań osiągnięto następujące wskaźniki:
 
1.Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 12,95 km.
2.Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody - 1 szt.
3.Liczba wybudowanych przepompowni ścieków - 10 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 323 709.39
Wydatki kwalifikowalne: 
8 207 411.23
Dofinansowanie: 
6 403 485.36
w tym UE: 
6 403 485.36
Wkład własny: 
1 803 925.87
% dofinansowania: 
78.02
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-006/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Wierzchowo
Miejscowość: 
Wierzchowo
Kod pocztowy: 
78-530