Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Resko

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Resko
Kategoria interwencji: 
46 Oczyszczanie ścieków

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz system rozdzielczy, który obejmuje, wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej - kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przeprowadzono modernizację  jednej i budowę pięciu pompowni.
 
Zakres wykonanych zadań obejmował:
- Kanalizacja główna
- Kanalizacja rozdzielcza
- Rurociągi tłoczne
- Kanalizacja grawitacyjna sanitarna dla odprowadzenia ścieków z budynków
-pompownię
 
Wskaźniki produktu niniejszego projektu przedstawiają się następująco:
- Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 7531m
-Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 5szt
-Liczba zmodernizowanych przepompowni ścieków – 1szt
-Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 136,5m
 
W wyniku realizacji inwestycji, stopień skanalizowania miasta wzrósł do 68,96%: -4536 liczba mieszkańców zamieszkałych,-2883-liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej,-14,031km-dł sieci sanitarnej.-136,5m–dł sieci deszczowej.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 379 700.96
Wydatki kwalifikowalne: 
5 351 763.01
Dofinansowanie: 
3 956 309.22
w tym UE: 
3 956 309.22
Wkład własny: 
1 395 453.79
% dofinansowania: 
73.93
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-007/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Resko
Miejscowość: 
Resko
Kod pocztowy: 
72-315