Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Cedynia

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Cedynia
Kategoria interwencji: 
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Przedmiotowa inwestycja polegała na:
 
1) budowie nowych obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody,
2) budowie dwóch nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100m3 każdy,
3) wymianie uzbrojenia dwóch istniejących studni głębinowych, polegającego na montażu obudów naziemnych z nakrywami izolowanymi wraz z głowicami studziennymi w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pomp głębinowych i orurowania wewnątrz studni,
4) budowie nowej studni głębinowej wraz z jej uzbrojeniem polegającym na montażu obudowy naziemnej z nakrywą izolowaną wraz z głowicą studzienną w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pompy głębinowej i orurowania wewnątrz studni,
5) budowie obiektów liniowych:
6) rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
7) zakupie samochodu cysterny PZH1 oraz specjalistycznego pogotowia technicznego na samochodzie.
 
Budynek stacji uzdatniania wody wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia i instalacje technologiczne uzdatniania wody.
 
Ścieki socjalno-gospodarcze są odprowadzane do kanalizacji miejskiej, a oczyszczone wody popłuczne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 446 472.90
Wydatki kwalifikowalne: 
5 438 468.95
Dofinansowanie: 
4 078 851.70
w tym UE: 
4 078 851.70
Wkład własny: 
1 359 617.25
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Cedynia
Miejscowość: 
Cedynia
Kod pocztowy: 
74-520

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu