Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo - Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca

Nazwa beneficjenta: 
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
46 Oczyszczanie ścieków

Przedmiotem projektu była kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwiło przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane zostały trzy miejscowości tj. Załom, Pucice i Rurzyca. W efekcie do wybudowanej sieci podłączonych zostało 538 nowych mieszkańców, w tym 324 z m. Załom, 74 z m. Pucice i 140 z m. Rurzyca.
 
Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona została istniejąca sieć kanalizacyjna, która podłączona jest obecnie do starego, wyeksploatowanego osadnika Imhoffa, z którego ścieki praktycznie w stanie surowym odprowadzane są do rowu melioracyjnego i dalej do jeziora Dąbie. W ten sposób do nowej sieci przyłączonych zostało kolejnych 360 mieszkańców Załomia oraz 224 mieszkańców Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska), które zlokalizowane jest w granicach administracyjnych Gminy Szczecin. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 197 834.39
Wydatki kwalifikowalne: 
5 843 765.13
Dofinansowanie: 
4 359 230.74
w tym UE: 
4 359 230.74
Wkład własny: 
1 484 534.39
% dofinansowania: 
74.60
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-016/09
Nazwa beneficjenta: 
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100