Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów ul. Lutyków i ul. Węgorzewskiej.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sianów

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Sianów
Kategoria interwencji: 
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 802 740.32
Wydatki kwalifikowalne: 
1 800 639.49
Dofinansowanie: 
1 350 479.61
w tym UE: 
1 350 479.61
Wkład własny: 
450 159.88
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-021/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sianów
Miejscowość: 
Sianów
Kod pocztowy: 
76-004