Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego PZW Liśnica w Kościernicy

Nazwa beneficjenta: 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard
Kategoria interwencji: 
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 947 314.37
Wydatki kwalifikowalne: 
2 402 174.28
Dofinansowanie: 
2 041 848.13
w tym UE: 
2 041 848.13
Wkład własny: 
360 326.15
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.01-32-018/11
Nazwa beneficjenta: 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-838