Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Czaplinek
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Celem projektu było zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zwiększenie zdolności technicznej do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych instytucji z terenu miasta Czaplinka działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
1.      rozbudowanie obiektów OSP Czaplinek na Gminne Centrum Ratownictwa poprzez:
1.1.   adaptację istniejącego budynku OSP na pomieszczenia garażowo-techniczne dla OSP, poprzez przebudowę oraz termomodernizację budynku istniejącego remizy OSP wraz z wieżą alarmową (w tym wykonanie nowej kotłowni),
1.2.   dobudowę nowego budynku socjalno-biurowego na potrzeby OSP, ratownictwa medycznego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,
1.3.   budowę garażu dla karetki i pojazdu specjalnego (bus dla niepełnosprawnych),
1.4.   budowę garażu na 2 duże pojazdy pożarnicze typu GCBA,
1.5.   doprowadzenie przyłączy wodno-kanalizacyjnego, gazowego i elektrycznego,
1.6.   przebudowę placu manewrowego;
2.      dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym:
2.1.   samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym typu SH25 i wyposażeniem specjalistycznym,
2.2.   zapory przeciwolejowej o długości 160 mb na zwijadle na przyczepie,
2.3.   przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych o długości łącznej 600 mb,
2.4.   namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem.
3.      podstawowe wyposażenie GCR (meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD). 

Wartość ogółem: 
3 038 062.93
Wydatki kwalifikowalne: 
2 831 946.31
Dofinansowanie: 
2 123 959.72
w tym UE: 
2 123 959.72
Wkład własny: 
707 986.59
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-014/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek
Miejscowość: 
Czaplinek
Kod pocztowy: 
78-550