Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP w Baniach i zakup specjalistycznego sprzętu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Banie

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Banie
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
937 387.49
Wydatki kwalifikowalne: 
871 282.54
Dofinansowanie: 
653 461.89
w tym UE: 
653 461.89
Wkład własny: 
217 820.65
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-016/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Banie
Miejscowość: 
Banie
Kod pocztowy: 
74-110