Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kozielice

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Kozielice
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Przedmiotem projektu była przebudowa strażnicy OSP w Tetyniu oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
 
Celem inwestycji była poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska między innymi poprzez czynną ochronę przyrody.
 
Aby móc w adekwatny sposób reagować na powstałe zagrożenia, konieczne było doposażenie jednostki w następujący sprzęt: węże tłoczne - 50 szt., pompa pływająca - 2 szt., pompa strażacka 1 szt., pompa szlamowa 1 szt., defibrylator 1 szt., maszt oświetleniowy - 2 szt., zestaw medyczny z deską - 1 szt., mostek przejazdowy - 4 szt. ,, zbiornik brezentowy z zaworem 2500 l - 2 szt., radiostacja przewoźna - 2 szt. , piła - 2 szt., drabina nasadkowa - 3 szt.
 
Niezbędne było także doposażenie jednostki w systemy łączności umożliwiające sprawne powiadamianie oraz koordynację działań.
 
W ramach prac budowlanych zaplanowano dobudowę sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wraz z kanalizacją sanitarną wykorzystywanych także jako pomieszczenia do przechowywania nowo zakupionego sprzętu.
 
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie oraz do usprawnienia funkcjonowania systemu monitorowania stanu środowiska i zagrożeń ekologicznych oraz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
190 674.43
Wydatki kwalifikowalne: 
152 015.83
Dofinansowanie: 
114 011.87
w tym UE: 
114 011.87
Wkład własny: 
38 003.96
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-034/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kozielice
Miejscowość: 
Kozielice
Kod pocztowy: 
74-204