Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Celem nadrzędnym projektu była poprawa oceny atrakcyjności i potencjału turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez rozwój Centrów Informacji Turystycznej.
 
Całość projektu została podzielona na 3 zadania:
W zakresie zadania 1 nastąpiła przebudowa i wyposażenie obiektów schronowych przy jeziorze Szmaragdowym na Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej „SZMARAGDOWE – ZDROJE”.
W zakresie zadania 2, istniejący budynek piętrowy będący siedzibą Straży Leśnej został przebudowany na Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina.
W zakresie zadania 3 zaaranżowana i doposażona została sala nr 24 w Urzędzie Miasta. W ramach projektu w sali nr 24 stworzono ogólnodostępne, otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta Centrum Informacji Turystycznej.
 
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do poszerzenia grona odbiorców oferty turystycznej Szczecina i regionu. Spowodowało to wzrost wiedzy mieszkańców i turystów dotyczącej atrakcyjności miasta jak i lasów miejskich, a tym samym liczniejsze ich odwiedzanie.
 
W wyniku realizacji projektu powstały także trzy nowe etaty pracy. Dwa etaty w Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej „SZMARAGDOWE – ZDROJE”, a jeden etat w Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 921 750.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 921 750.00
Dofinansowanie: 
2 191 312.50
w tym UE: 
2 191 312.50
Wkład własny: 
730 437.50
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.02-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu