Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Nazwa beneficjenta: 
Europejski Bank Inwestycyjny

Miejsce realizacji

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
81 921 616.00
Wydatki kwalifikowalne: 
81 921 616.00
Dofinansowanie: 
81 921 616.00
w tym UE: 
61 437 840.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.2. Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.02-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Europejski Bank Inwestycyjny
Miejscowość: 
Luksemburg
Kod pocztowy: 
L-2950

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu