Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Teatr Polski

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
2 994 808.40
Wydatki kwalifikowalne: 
1 595 738.80
Dofinansowanie: 
1 595 738.80
w tym UE: 
1 595 738.80
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6
Numer wniosku: 
RPZP.06.08.00-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Teatr Polski
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-601