dróg przebudowano lub wybudowano

327,77 km

dróg przebudowano lub wybudowano

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Goleniów

Wartość ogółem: 
991 452.73
Wydatki kwalifikowalne: 
925 054.59
Wkład własny: 
462 527.30
Dofinansowanie: 
462 527.29
Tytuł projektu: 

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 0545Z ORAZ 0546Z NA ODCINKU GWIAZDOWO - ŻUKOWO - ŁĘTOWO

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Sławieński

Wartość ogółem: 
5 456 569.16
Wydatki kwalifikowalne: 
5 042 429.95
Wkład własny: 
2 862 631.95
Dofinansowanie: 
2 179 798.00
Tytuł projektu: 

Przebudowa ulicy Kaszubskiej wraz z odwodnieniem w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Złocieniec

Wartość ogółem: 
703 977.27
Wydatki kwalifikowalne: 
703 808.27
Wkład własny: 
281 523.31
Dofinansowanie: 
422 284.96
Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi pow. nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odc. Unin do skrz. z drogą pow. nr 0003Z i odc. drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin od skrz. z drogą pow. nr 0006Z do skrz. z wiaduktem kolejowym

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Kamieński

Wartość ogółem: 
5 118 457.75
Wydatki kwalifikowalne: 
5 073 363.21
Wkład własny: 
3 078 861.03
Dofinansowanie: 
1 994 502.18
Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno w km 26+886-29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+773

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Łobeski

Wartość ogółem: 
2 918 434.32
Wydatki kwalifikowalne: 
2 639 028.01
Wkład własny: 
1 319 514.01
Dofinansowanie: 
1 319 514.00
Tytuł projektu: 

Budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe (ulica Świerkowa, Rzemieślnicza, Modrzewiowa, Sosnowa) w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Złocieniec

Wartość ogółem: 
754 000.43
Wydatki kwalifikowalne: 
619 938.67
Wkład własny: 
247 975.47
Dofinansowanie: 
371 963.20

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Dofi nansowaniem objęto projekty związane z budową, przebudową oraz remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowę obwodnic i obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Aby podnieść standard transportu miejskiego, kupowano tabor, budowano i przebudowywano infrastrukturę niezbędną do uruchomienia nowych linii oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Dzięki wsparciu z tej osi priorytetowej województwo zachodniopomorskie wzbogaciło się o nowe szynobusy i – co istotne – o nowe i zmodernizowane fragmenty linii kolejowych.

Ważną rolę w regionie odgrywają porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne pozwoliły wzmocnić ich znaczenie transportowe i turystyczne.

Wsparcie przeznaczono też na rozbudowę i modernizację lokalnych sieci dystrybucyjnych: energetycznych i gazowych.