linii kolejowych objęto modernizacją

Ponad

203 km

linii kolejowych objęto modernizacją

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów

Nazwa beneficjenta: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość ogółem: 
67 159 261.20
Wydatki kwalifikowalne: 
55 085 460.00
Wkład własny: 
13 771 365.00
Dofinansowanie: 
41 314 095.00
Tytuł projektu: 

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

Nazwa beneficjenta: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość ogółem: 
24 133 555.46
Wydatki kwalifikowalne: 
19 592 212.86
Wkład własny: 
4 898 053.47
Dofinansowanie: 
14 694 159.39

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Dofi nansowaniem objęto projekty związane z budową, przebudową oraz remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowę obwodnic i obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Aby podnieść standard transportu miejskiego, kupowano tabor, budowano i przebudowywano infrastrukturę niezbędną do uruchomienia nowych linii oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Dzięki wsparciu z tej osi priorytetowej województwo zachodniopomorskie wzbogaciło się o nowe szynobusy i – co istotne – o nowe i zmodernizowane fragmenty linii kolejowych.

Ważną rolę w regionie odgrywają porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne pozwoliły wzmocnić ich znaczenie transportowe i turystyczne.

Wsparcie przeznaczono też na rozbudowę i modernizację lokalnych sieci dystrybucyjnych: energetycznych i gazowych.