pojazdy komunikacji miejskiej oferujące łącznie

Na ulice wyjechały

22

pojazdy komunikacji miejskiej oferujące łącznie 540miejsc

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Zakup autobusów.

Nazwa beneficjenta: 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Wartość ogółem: 
10 492 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
8 600 000.00
Wkład własny: 
1 971 201.54
Dofinansowanie: 
6 628 798.46
Tytuł projektu: 

Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego

Nazwa beneficjenta: 

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość ogółem: 
8 135 069.60
Wydatki kwalifikowalne: 
6 671 809.84
Wkład własny: 
1 129 714.78
Dofinansowanie: 
5 542 095.06
Tytuł projektu: 

Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Nazwa beneficjenta: 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
5 476 756.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 452 800.00
Wkład własny: 
756 976.00
Dofinansowanie: 
3 695 824.00

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Dofi nansowaniem objęto projekty związane z budową, przebudową oraz remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowę obwodnic i obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Aby podnieść standard transportu miejskiego, kupowano tabor, budowano i przebudowywano infrastrukturę niezbędną do uruchomienia nowych linii oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Dzięki wsparciu z tej osi priorytetowej województwo zachodniopomorskie wzbogaciło się o nowe szynobusy i – co istotne – o nowe i zmodernizowane fragmenty linii kolejowych.

Ważną rolę w regionie odgrywają porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne pozwoliły wzmocnić ich znaczenie transportowe i turystyczne.

Wsparcie przeznaczono też na rozbudowę i modernizację lokalnych sieci dystrybucyjnych: energetycznych i gazowych.