projektów z zakresu infrastruktury transportowej zrealizowano dzięki wsparciu z RPO WZ

101

projektów z zakresu infrastruktury transportowej zrealizowano dzięki wsparciu z RPO WZ

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa beneficjenta: 

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość ogółem: 
17 071 789.76
Wydatki kwalifikowalne: 
12 216 870.60
Wkład własny: 
2 068 683.87
Dofinansowanie: 
10 148 186.73
Tytuł projektu: 

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych.

Nazwa beneficjenta: 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Wartość ogółem: 
1 809 845.60
Wydatki kwalifikowalne: 
1 483 480.00
Wkład własny: 
452 421.41
Dofinansowanie: 
1 031 058.59
Tytuł projektu: 

WYKONANIE I DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW SZYNOWYCH O NAPĘDZIE SPALINOWYM WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 20 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Nazwa beneficjenta: 

Województwo Zachodniopomorskie

Wartość ogółem: 
149 364 600.00
Wydatki kwalifikowalne: 
122 430 000.00
Wkład własny: 
0.00
Dofinansowanie: 
122 430 000.00
Tytuł projektu: 

Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim - etap II

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Darłowo

Wartość ogółem: 
2 496 662.33
Wydatki kwalifikowalne: 
2 156 882.78
Wkład własny: 
1 453 370.46
Dofinansowanie: 
703 512.32
Tytuł projektu: 

Porty Zalewu Szczecińskiego-poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój

Nazwa beneficjenta: 

Urząd Morski w Szczecinie

Wartość ogółem: 
49 417 703.00
Wydatki kwalifikowalne: 
43 537 443.00
Wkład własny: 
21 768 721.50
Dofinansowanie: 
21 768 721.50

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Dofi nansowaniem objęto projekty związane z budową, przebudową oraz remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowę obwodnic i obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Aby podnieść standard transportu miejskiego, kupowano tabor, budowano i przebudowywano infrastrukturę niezbędną do uruchomienia nowych linii oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Dzięki wsparciu z tej osi priorytetowej województwo zachodniopomorskie wzbogaciło się o nowe szynobusy i – co istotne – o nowe i zmodernizowane fragmenty linii kolejowych.

Ważną rolę w regionie odgrywają porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne pozwoliły wzmocnić ich znaczenie transportowe i turystyczne.

Wsparcie przeznaczono też na rozbudowę i modernizację lokalnych sieci dystrybucyjnych: energetycznych i gazowych.