wynoszą roczne oszczędności wynikające ze skrócenia czasu przejazdu nowymi i zmodernizowanymi drogami

Ponad

1,1 mln euro

wynoszą roczne oszczędności wynikające ze skrócenia czasu przejazdu nowymi i zmodernizowanymi drogami

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Nazwa beneficjenta: 

Województwo Zachodniopomorskie

Wartość ogółem: 
6 695 209.42
Wydatki kwalifikowalne: 
6 695 209.42
Wkład własny: 
1 673 802.36
Dofinansowanie: 
5 021 407.06
Tytuł projektu: 

Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Gościno

Wartość ogółem: 
2 221 273.46
Wydatki kwalifikowalne: 
1 782 578.38
Wkład własny: 
891 289.19
Dofinansowanie: 
891 289.19
Tytuł projektu: 

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Myśliborski

Wartość ogółem: 
5 654 583.06
Wydatki kwalifikowalne: 
3 381 720.68
Wkład własny: 
1 690 860.35
Dofinansowanie: 
1 690 860.33
Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo

Nazwa beneficjenta: 

Województwo Zachodniopomorskie

Wartość ogółem: 
17 016 122.37
Wydatki kwalifikowalne: 
17 012 847.58
Wkład własny: 
7 877 222.43
Dofinansowanie: 
9 135 625.15
Tytuł projektu: 

Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
77 827 385.59
Wydatki kwalifikowalne: 
70 265 152.15
Wkład własny: 
20 493 165.01
Dofinansowanie: 
49 771 987.14
Tytuł projektu: 

Budowa dróg gminnych w mieście Biały Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Biały Bór

Wartość ogółem: 
2 758 380.57
Wydatki kwalifikowalne: 
1 577 428.25
Wkład własny: 
788 714.15
Dofinansowanie: 
788 714.10

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Dofi nansowaniem objęto projekty związane z budową, przebudową oraz remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowę obwodnic i obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Aby podnieść standard transportu miejskiego, kupowano tabor, budowano i przebudowywano infrastrukturę niezbędną do uruchomienia nowych linii oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Dzięki wsparciu z tej osi priorytetowej województwo zachodniopomorskie wzbogaciło się o nowe szynobusy i – co istotne – o nowe i zmodernizowane fragmenty linii kolejowych.

Ważną rolę w regionie odgrywają porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne pozwoliły wzmocnić ich znaczenie transportowe i turystyczne.

Wsparcie przeznaczono też na rozbudowę i modernizację lokalnych sieci dystrybucyjnych: energetycznych i gazowych.