Z kalendarium RPO

Już 800 umów w ramach Regionalnego Programu Operacynego zostało podpisanych!

Członkowie Zarządu Województwa podpisali w tym tygodniu kolejne umowy o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa, która została podpisana dzisiaj (w dn. 2 grudnia 2010 r.), była już 800 umową o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

Marszałek Władysław Husejko podpisał w dniu 1 grudnia br. dwie umowy. Pierwszą z nich była umowa o dofinansowaniu realizowanego przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński projektu „Stargardzki Internet Szerokopasmowy”. Powyższy projekt wpisany został na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WZ. W jego ramach m.in. wybudowana zostanie publiczna, szerokopasmowa sieć dostępu do Internetu – wdrożenie projektu ma polegać na montażu na elewacjach budynków 133 stacji radiowych Wi-Fi, tworzących sieć radiową. Tworzyć one będą szkielet sieci oraz jednocześnie 85 punktów dostępowych hot-spot dla użytkowników; powstanie także Centrum Zarządzania Siecią wyposażone w systemy zarządzania i monitoringu sieci. Przyznana dotacja na realizację tej inwestycji wyniosła 3 750 000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2011 r., a zakończenie przewidziane jest na koniec 2012 r.

Druga umowa została podpisana przez marszałka w tym samym dniu z Gminą Połczyn–Zdrój, która realizuje projekt pn. „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7”. Dofinansowanie tej inwestycji, realizowanej w ramach priorytetowej Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego RPO WZ, wyniosło 1 014 287.22 złotych. Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego zamku w Połczynie-Zdroju jako siedziby funkcjonujących tam obecnie instytucji kultury (biblioteka miejska, czytelnia, galeria). W ramach prac planuje się remont elewacji, remont bramy wjazdowej, przebudowę schodów zewnętrznych, zakup i montaż transportera dla osób niepełnosprawnych, remont nawierzchni dziedzińca oraz remont murków kamiennych. Inwestycja rozpocznie się w kwietniu 2011 roku, zakończenie planowane jest na wrzesień 2012 roku.

Wicemarszałek Przemysław Włosek podpisał dzisiaj (2 grudnia br.) porozumienie w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. „Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych” - dotacja wyniosła 11 810 000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektowana inwestycja składa się z dwóch elementów: zakupu nowych jednostek pływających wraz z ich wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt nawigacyjno-hydrograficzny oraz zakupu specjalistycznego sprzętu nawigacyjno-hydrograficznego i oprogramowania. Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji to grudzień 2010 r., zakończenie planowane jest w lipcu 2012 r. Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich RPO WZ.

Według wyliczeń Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, podpisany przez wicemarszałka Przemysława Włoska dokument, był już 800 umową o dofinansowanie w ramach zachodniopomorskiego RPO.

Galeria

Powiązane projekty

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7

Gmina Połczyn - Zdrój