Z kalendarium RPO

Mała JESSICA - wielkie projekty

Co i jak zrealizowano dzięki zachodniopomorskiej Inicjatywie JESSICA – szeroko i szczegółowo prezentowano podczas konferencji poświęconej wdrażaniu Inicjatywy w regionie, która odbyła się 5 lutego 2014 r. w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W konferencji udział wzięli wszyscy autorzy sukcesu Inicjatywy – przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Ochrony Środowiska, Banku Zachodniego WBK, inwestorzy oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.

Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, który podziękował wszystkim stronom zaangażowanym we wdrażanie Inicjatywy JESSICA za osiągnięcia na polu realizacji Inicjatywy.  - Okres ciężkiej, wytężonej pracy nad identyfikacją i oceną potencjalnych projektów możliwych do wsparcia środkami Inicjatywy JESSICA dobiegł już końca, a rozpoczął się czas monitorowania stanu wdrażania projektów oraz intensywnej pracy nad wprowadzaniem tych projektów w życie - stwierdził wicemarszałek Jakubowski. Przypomniał, że dwa spośród 17 projektów w naszym województwie zostało już oficjalnie oddane do użytku – targowisko miejskie w Świnoujściu oraz poradnia medycyny rodzinnej i specjalistycznej w Kołobrzegu. Wicemarszałek Andrzej Jakubowski mówiąc o osiągnięciach we wdrażaniu Inicjatywy, akcentował sukces Województwa Zachodniopomorskiego, jakim jest pozycja lidera na skalę europejską w zakresie kontraktacji środków JESSICA wraz z narosłymi odsetkami. – Ten wynik został oficjalnie potwierdzony przez przedstawicieli EBI wdrażających inicjatywę nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej – podkreślił. 

Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego omówili stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w Europie i w pozostałych województwach w Polsce oraz „cykl życia” Inicjatywy oraz poszczególne etapy jej realizacji z punktu widzenia banku w obecnym okresie programowania. Prezentacje Agaty Matusiak oraz Goetza von Thaddena komplementarnie uzupełniło wystąpienie dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcina Szmyta, który omówił pokrótce założenia dotyczące rewitalizacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 i dokonał porównania projektów rewitalizacyjnych na linii dotacje – Inicjatywa JESSICA.

Tę część konferencji zamknęły wystąpienia przedstawicieli inwestorów, którzy dzięki wsparciu środków pochodzących z zasobów Inicjatywy JESSICA przekazanych w zarządzanie Bankowi Ochrony Środowiska realizują projekty miejskie na terenach zlokalizowanych poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. Wśród przedmiotowych inwestycji omówione zostały następujące projekty:
• projekt pn. Przebudowa dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, 
• projekt pn. Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, 
• projekt pn. Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo – usługowego w kwartale ulic Żwirki i Wigury – Żeromskiego, 
• projekt pn. Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez budowę ultranowoczesnego zespołu hotelowo – apartamentowo – usługowego Baltic Park Molo. 

Druga część spotkania zarezerwowana była na prezentacje Banku Zachodniego WBK, pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i jego inwestorów. Anna Andrzejak, przedstawiciel BZ WBK, omówiła etapy wdrażania Inicjatywy JESSICA z punktu widzenia banku jako FROM-u i omówiła pokrótce wszystkie projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków JESSICA. 

Bardziej szczegółowo zostały przedstawione dwa projekty - Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną i Rewitalizacja budynku dawnego kina Kosmos na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Mówili o nich przedstawiciele inwestorów - Laura Hołowacz, dyrektor Spółki CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., oraz Marcin Bejnarowicz, koordynator projektu rewitalizacji Kosmosu.   

Konferencję zamknęła dyskusja na temat mocnych i słabych stron Inicjatywy JESSICA w obecnej perspektywie finansowej ze wskazaniem rekomendacji na przyszły okres programowania. 

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

• Marcin Szmyt – dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego,
• Agata Matusiak – przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
• Roman Maciejewski – dyrektor Obszaru Bankowości Biznesowej Banku Zachodniego WBK,
• Małgorzata Dusza – dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Ochrony Środowiska S.A.,
• Piotr Podębski – dyrektor Bankowości Oddziału Korporacyjnego w Szczecinie (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
• Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna-Zdroju, inwestor z ramienia BOŚ S.A.,
• Marcin Bejnarowicz – koordynator projektu kina Kosmos, inwestor z ramienia BZ WBK.

Uczestnicy panelu  starali się odpowiedzieć m.in. na pytanie, jakie dobre praktyki warto kontynuować, a czego unikać w nowym okresie programowania, co warto byłoby zrobić, by przekonać samorządy do aplikowania o środki i jak powinno zmienić się procedury, aby ułatwić inwestorom prywatnym realizację projektów rewitalizacyjnych. Plon tej dyskusji na pewno będzie cennym wkładem w programowanie nowych ram finansowania kolejnych projektów rewitalizacyjnych.

Galeria

Powiązane projekty

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny