Z kalendarium RPO

Miliony na inwestycje w Koszalinie

Dwie kolejne umowy w ramach RPO podpisane zostały, dziś, w piątek, 17 stycznia br. w Koszalinie. Dotyczą one dofinansowania przebudowy Rynku Staromiejskiego oraz refundacji kosztów wybudowanych już ścieżek rowerowych. Wsparcie obu projektów, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, to w sumie ponad 11 milionów złotych. Podpisy na umowach złożyli: marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Andrzej Jakubowski oraz prezydent Piotr Jedliński. Mowa była także o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 167 oraz pozyskanym na ten cel unijnym wsparciu w wysokości prawie 25 milionów złotych.

Głównym założeniem przebudowy Rynku Staromiejskiego jest poprawa infrastruktury turystycznej Koszalina. W jej ramach zrealizowana zostanie: przebudowa Rynku Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomników „Byliśmy - Jesteśmy - Będziemy” oraz „Muzykanci”, przebudowa elewacji ratusza, budowa budynku wielofunkcyjnego, przebudowa dróg, chodników i placów, wykonanie zewnętrznej instalacji, sieci i przyłączy, zagospodarowanie terenu Rynku Staromiejskiego, rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich, zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Piastowskiej.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński dziękując za udzielone wsparcie mówił, że przebudowa rynku ma za zadanie nadać mu funkcję placu miejskiego i ma stanowić turystyczną wizytówkę Koszalina. Utworzenie na jego terenie sceny i galerii wystawowej umożliwi zaś całoroczne organizowanie imprez masowych, koncertów i wystaw, a powstały lokal gastronomiczny wraz z ogródkiem będzie spełniał także funkcje wypoczynkowe dla okolicznych mieszkańców i turystów.

Ponadto zagospodarowanie terenu Parku Książąt Pomorskich przewidziane w projekcie, podkreśli i poprawi jego rolę w relacji przestrzennej i funkcjonalnej z pobliskim obiektem Filharmonii Koszalińskiej, a także  Centrum Kultury, tzw. pomnikiem „Muzykantów” oraz pomnikiem „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy” podkreślając wyjątkowy charakter miejsca z uwzględnieniem funkcji historycznej, turystycznej, tradycji, walorów kulturowych i użytkowych. Modernizacji ulegnie frontowa i boczna elewacja ratusza. Zaplanowano również prace związane z przebudową dróg, chodników, placów, zagospodarowaniem zieleni, postawieniem fontanny, montażem oświetlenia. Gruntownej rewitalizacji poddana zostanie części Parku Książąt Pomorskich przy ulicy Piastowskiej.

Koszt całkowity zadania wyniesie 19,4 miliona złotych, a wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to kwota 10 milionów złotych. Inwestycja zakończy się w październiku br..

Z kolei projekt dotyczący budowy ścieżek rowerowych zakładał rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Koszalina jako czynnika podnoszącego atrakcyjność turystyczną regionu. W tym celu zostały wykonane prace związane z budową i modernizacją infrastruktury rowerowej na ulicach: Szczecińska, Morska i Gnieźnieńska. Długość powstałej, nowej infrastruktury rowerowej to blisko 1,9 km. Natomiast modernizacji poddanych zostało ponad 2,5 km istniejących dróg rowerowych. Spełniają one wymogi opracowane przez holenderską organizację standaryzacji CROW, opublikowanej w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower".

Koszt całkowity zadania to suma ponad 2,2 miliona złotych. Dofinansowanie (refundacja kosztów) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie ponad 1,1 miliona złotych.

Oba zadania zgodne są z założeniami Osi priorytetowej 5. „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- To bardzo ważny dzień dla Koszalina i Pomorza Zachodniego. Sfinalizowaliśmy ustalenia sprzed roku dotyczące przebudowy koszalińskiego Rynku Staromiejskiego oraz refundujemy koszty budowy ścieżek rowerowych. To nie koniec naszych wspólnych działałań, bo już rozmawiamy z prezydentem Piotrem Jedlińskim o przyszłości i planach na kolejne lata. Planujemy inwestować głównie w infrastrukturę i gospodarkę - powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jednocześnie marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Andrzej Jakubowski, odnosząc się do negatywnej opinii unijnych ekspertów w kwestii budowy w Zegrzu Pomorskim lotniska zapewnili, że podejmują starania o skierowanie zaplanowanych na realizację tego projektu środków unijnych na inwestycje drogowe w Koszalinie.

Efektem tego zapewnienia byłło przekazanie dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Bogdanowi Krawczykowi, informacji o planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 167 oraz pozyskanym na ten cel wsparciu z funduszy zewnętrznych w kwocie prawie 25 milionów złotych. Modernizacja obejmuje odcinek drogi od granicy miasta Koszalin, skrzyżowania z ulicą Wrzosową, do skrzyżowana z drogą wojewódzką nr 168 prowadząceą właśnie na lotnisko w Zegrzu Pomorskim wraz z rozbudową obiektu mostowego w miejscowości Niedalino oraz remontem przepustu w miejscowości Konikowo. Projekt zakłada poszerzenie i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni oraz dobudowie do istniejącej drogi ciągu rowerowego. W ramach przebudowy powstanie ponad 12 kilometrów drogi, wybudowanych lub przebudowanych zostanie 15 zatok autobusowych oraz przybędzie 13 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych. Nowa droga ma w przyszłości pozwolić również na redukcję o ponad 9% liczby wypadków.

Projekt, którego całkowity koszt oszacowano na ponad 29 milionów złotych realizowany będzie w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałania 2.1.1 „Regionalna infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem

Gmina Miasto Koszalin

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Gmina - Miasto Koszalin