Z kalendarium RPO

Niemal 28 milionów złotych na budowę Trasy Północnej

W bieżącym roku Szczecin przystąpi do realizacji II etapu Trasy Północnej wraz z dojazdem przez ulicę Łączną. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Umowę o dofinansowaniu inwestycji podpisali dziś (7 lutego br.) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Zastępca Prezydenta Szczecina Bogdan Jaroszewicz. W spotkaniu udział wziął także Senator Norbert Obrycki.

- Doskonale wiemy jak ważną drogą jest Trasa Północna dla Szczecina, dla północnych, rozwijających się dzielnic lewobrzeżnej części Szczecina. Jest to także ważna inwestycja w kontekście naszych dalszych planów rozwojowych, mam tu na myśli zachodnie drogowe obejście Szczecina. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować obecnym na sali osobom, którzy od samego początku mocno wspierali tę inwestycję, czyli senatorowi Norbertowi Obryckiemu oraz Radnemu Rady Miasta Janowi Posłusznemu – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Cieszę się, że tym samym rozpoczynamy realizację tego niezmiernie ważnego zadania. Gratuluje także panu prezydentowi, a jeszcze bardziej będę gratulował, gdy ta droga zostanie oddana do użytku - to przecież właśnie na ten moment najbardziej czekają mieszkańcy Szczecina – mówił marszałek.

- Również bardzo się cieszę, bo to dla nas ważny moment: kolejna inwestycja drogowa uzyskuje unijne dofinansowanie – dodawał prezydent Piotr Krzystek. - Trasa Północna otwiera Szczecin na ten rejon miasta, który bardzo mocno się rozwija. Docelowo będzie to trasa łącząca nas dwupasmową jezdnią z Policami i północno-zachodnim obejściem Szczecina – to szalenie istotne – mówił prezydent. - Wartość tej inwestycji to ponad 50 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne jest na poziomie 28 milionów złotych, a więc jest bardzo duże. Trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie wsparcie środkami unijnymi, byłoby nam bardzo ciężko to zadanie dźwignąć na własnych barkach, dlatego dziękuję panu marszałkowi za wsparcie i dziękuję także wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Koszt inwestycji oszacowano na 52,4 milionów złotych, zaś wartość dofinansowania w ramach RPO WZ to dokładnie 27 941 900 złotych. Inwestycja obejmuje budowę ulicy Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej oraz przebudowę istniejącej ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rostocką. W ramach zadania zostanie wybudowana także infrastruktura towarzysząca (sieć kanalizacji deszczowej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, przepusty dla płazów). Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziano na kwiecień 2012 r. a jej ukończenie na październik 2014 r. Zakończenie zadania przyczyni się do:

  • Stworzenia alternatywnych dróg łączących rejon północny ze śródmieściem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę nowego odcinka ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej). Po oddaniu do użytkowania nowej drogi, przeniesiona zostanie na nią część ruchu pieszo – kołowego, który obecnie skupia się w ciągu ulic Duńska – Krasińskiego oraz Bogumińska – Obotrycka. Budowa alternatywnego połączenia osiedli Warszewo i Żelechowa ze Śródmieściem wpłynie też na skrócenie czasu przejazdu przez północną część Szczecina oraz ograniczenie strat czasowych, związanych z tworzącymi się obecnie zatorami drogowymi.
  • Poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej w północnej części Szczecina. Cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę ul. Łącznej i skrzyżowań wzdłuż tej ulicy oraz istniejącej ul. Wkrzańskiej, co przełoży się na zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego. Zmodernizowana też zostanie infrastruktura podziemna oraz oświetlenie ulic.
  • Zapewnienia infrastruktury towarzyszącej drogom. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Wkrzańskiej i Łącznej. Przyczyni się to do poprawy poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się po tych ulicach.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Gmina Miasto Szczecin