Z kalendarium RPO

Otwarcie nowej ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo – Police, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uroczystego otwarcia, które miało miejsce 28 września br., dokonał wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

Za projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym” odpowiadała Gmina Police.

Projekt otrzymał wsparcie ze środków RPO WZ w wysokości 1 686 745,42 zł (koszt całkowity budowy - 3 443 083,86 zł).

Inwestycja realizowana była na terenie Gminy Police w południowym poboczu drogi wojewódzkiej nr 114, począwszy od miejscowości Tanowo, poprzez Trzeszczyn, do Polic, dochodząc do przejazdu kolejowego linii Szczecin – Trzebież. Głównym celem projektu była poprawa dostępności do obszaru o wysokich walorach turystycznych znajdującego się w obrębie Szczecińskiego Okręgu Metropolitalnego. Długość dwukierunkowej ścieżki rowerowej wynosi ok. 6,8 km.

W ramach projektu wykonano także nawierzchnię 13 zjazdów do dróg leśnych i 3 zjazdów do posesji, zagospodarowanie terenu (tj. ławki, kosze, urządzenia parkingowe) oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, ścieżkę wykonano w technologii z kostki brukowej, betonowej, niefazowej o grubości 8 cm, w kolorze czerwonym. Nawierzchnia z kostki polbruk zapewnia przepuszczalność wody do gruntu oraz jest łatwo rozbieralna, co jest istotne
w przypadku konieczności usunięcia awarii podziemnych.

Powyższy projekt został zrealizowany w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powiązane projekty

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym.

Gmina Police