Z kalendarium RPO

Pierwszy drogowy konkurs RPO dotarł do mety

Konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 został definitywnie zakończony. Uchwała nr 76/10 Zarządu Województwa rozstrzygnęła ostatecznie 26 stycznia 2010 r., które projekty rozpatrzone w trybie odwoławczym otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił konkursowy nabór wniosków 29 grudnia 2008 r. O dofinansowanie mogły się ubiegać projekty aplikujące o środki w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosiła 101 911 500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz ich jednostek organizacyjnych (takich jak zarządy dróg gminnych i powiatowych) cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie co dzień bowiem JST mogą liczyć na dofinansowanie tak newralgicznych inwestycji, jakimi są budowa i modernizacja lokalnych dróg. A warunki dofinansowania były bardzo atrakcyjne: maksymalne dofinansowanie dla projektów wahało się od 1,5 mln zł w przypadku projektów dróg gminnych do nawet 12 mln w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie powiatów z ewentualnym udziałem gmin. W przypadku tego konkursu Instytucja Zarządzająca uprzywilejowała gminy o szczególnie niekorzystnych warunkach ekonomiczno-społecznych - dla nich poziom dofinansowania projektów wyznaczono na poziomie 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych + 10%.

Nabór wniosków otwarto 13 stycznia 2009 r., zakończono 26 lutego 2009 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 69 wniosków.

Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną zgłoszonych projektów 27 kwietnia 2009 r. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 51 poprawnych formalnie projektów o całkowitej wartości na łączną kwotę 191 395 351,74 zł (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 74 235 088,43 zł). 18 projektów nie spełniło wymogów formalnych oraz zostało ocenionych negatywnie. Spośród pozytywnie zweryfikowanych formalnie wniosków 29 pozytywnie przeszło kolejny etap oceny wniosków, tj. oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty. I 4 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1102/09 zaaprobował listę projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

Ale decyzja Zarządu nie zamknęła drogi do RPO WZ Wnioskodawcom, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie. Z 39 projektów sześć skutecznie skorzystało z trybu odwoławczego i zakwalifikowało się na listy rekomendujące ich do dofinansowania (Uchwała Zarządu Województwa nr 26/10 z dnia 12 stycznia 2010 r.).

Przez krótki moment wahały się ich losy, bo rezerwa środków ustalona na sfinansowanie odwołań, pokrywała tylko część wnioskowanych kwot. Jednak Zarząd Województwa ważąc znaczenie projektów dla lokalnych społeczności usilnie poszukiwał możliwości dodatkowego sfinansowania tej luki, tak aby wszystkie sześć projektów mogło zostać beneficjentami RPO WZ. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Województwa, 19 stycznia 2010 r. już było wiadomo, że poziom rezerwy finansowej wzrósł na tyle, że wszystkie projekty z odwołania otrzymają dofinansowanie. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa uchwałą nr 76/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. postawił kropkę nad „i”. Wszystkie projekty z listy rankingowej i rezerwowej pozytywnie rozpatrzone po odwołaniach otrzymają dofinansowanie. Tym samym łącznie 33 Beneficjentów będzie mogło przystąpić do zaplanowanych inwestycji drogowych.

Poniżej przypominamy projekty, które otrzymają dofinansowanie z RPO WZ w wyniku procedury odwoławczej:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica – Laski na odcinku 5,6 km” – projekt powiatu sławieńskiego (kwota dofinansowania 3 000 000,00 zł).

2. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap II w miejscowości Bezrzecze” – projekt gminy Dobra (kwota dofinansowania 528 138,00 zł).

3. „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gąski” – projekt powiatu gryfińskiego (kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł).

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice” – projekt powiatu polickiego (kwota dofinansowania 2 903 362,71 zł).

5. „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu” – projekt gminy Myślibórz (kwota dofinansowania 212 999,63 zł).

6. „Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki – Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 – etap I” – projekt miasta i gminy Barwice (kwota dofinansowania 651 419,56 zł).

Powiązane projekty

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu

Gmina Myślibórz

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap II w miejscowości Bezrzecze

Gmina Dobra

Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki - Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 - etap I

Miasto i Gmina Barwice

Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km

Powiat Sławieński

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice

Powiat Policki