Z kalendarium RPO

Ponad 2,6 miliony złotych na rewitalizację Barlinka

Marszałek Olgierd Geblewicz odwiedził 20 kwietnia 2012 r. Barlinek, gdzie złożył swój podpis pod trzema umowami o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych – dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego, w Barlinku utworzona zostanie Biblioteka Publiczna, swój dawny blask odzyska stare miasto, a teren Parku w delcie rzeki Młynówki zostanie uporządkowany i dostosowany do ruchu pieszych i rowerów oraz osób niepełnosprawnych.

Umowę ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podpisał marszałek Olgierd Geblewicz, ze strony beneficjenta, czyli Gminy Barlinek, autograf złożył burmistrz Zygmunt Siarkiewicz. Obecny był także starostra myśliborski Arkadiusz Mazepa.

- Chciałem panu burmistrzowi i panu staroście - gospodarzom tego terenu - podziękować bardzo za zaproszenie - mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Dzisiejsza wizyta, którą planowaliśmy już od pewnego czasu, nie jest wizytą czysto kurtuazyjną. Spotykamy się w Barlinku, aby porozmawiać nie tyle o problemach, co o wielu ciekawych perspektywach dla miasta i całego powiatu myśliborskiego. Przyjechałem podpisać 3 umowy na rewitalizację ważnych miejsc dla mieszkańców Barlinka. Warto podkreślić, że na 14 projektów, które zostały dofinansowane w ramach konkursu na rewitalizację, 3 z nich to projekty Barlinka. To znakomity wynik! Jest to też dowód pozytywnej oceny pracy pana burmistrza i służb mu podległych. Barlinek to przykład dobrego współdziałania różnych szczebli samorządu terytorialnego - współpraca między starostwem a władzami miasta układa się bardzo dobrze, o czym również mogą świadczyć umowy, które za chwilę podpiszemy. Gratuluję państwu sukcesu i trzymam kciuki za kolejne pomysły - mówił Olgierd Geblewicz, a chwilę później złożył swój podpis pod następującymi projektami:

„Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej w Barlinku na Bibliotekę Publiczną” to tytuł projektu Gminy Barlinek, którego koszt całkowity wynosi 3 171 069,84 złotych – dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniosło 1 585 534,92 złotych. Dzięki tym środkom budynek przy ul. Gorzowskiej w Barlinku zostanie zaadaptowany na Bibliotekę Publiczną, która zostanie także odpowiednio wyposażona. Biblioteka będzie też pełnić funkcje kulturalno – edukacyjne. Ogólnodostępność obiektu pozwoli na wzrost częstotliwości wykorzystania zarówno przez społeczność lokalną czy też odwiedzających miasto turystów i istniejących organizacji pozarządowych. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na styczeń 2013 r., natomiast jego zakończenie planuje się na dzień wiosnę 2014 r.

Wartość projektu pn. „Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku” wynosi 1 063 711,78 złotych, z czego dofinansowanie unijnymi środkami wyniosło 531 855,89 złotych. Jego celem głównym jest wzrost walorów estetyczno-funkcjonalnych i poprawa ładu przestrzennego Starego Miasta poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej pieszo-kołowej. Osiągnięcie podstawowych założeń będzie bodźcem do społeczno-gospodarczego ożywienia obszaru zdegradowanego w Barlinku. Remont obejmie jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki, schody i inne elementy w obrębie starego miasta. Utworzona zostanie niezbędna infrastruktura dla ruchu rowerów. Inwestycja zakończona zostanie w grudniu 2012 r.

Trzeci projekt nosi tytuł „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”, a jego orientacyjny koszt całkowity wynosi 1 117 665,62 złotych (przy dofinansowaniu ze środków RPO WZ w wysokości 558 832,81 złotych). Gmina Barlinek planuje w pełni wykorzystać walory turystyczno – rekreacyjno – przyrodnicze Parku w delcie rzeki Młynówki, co ma docelowo ożywić obszar zdegradowany jakim dzisiaj jest park. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej dla wszystkich, w tym również dla grup wykluczonych. Prace przewidują dostosowanie infrastruktury w obrębie parku do ruchu pieszych i rowerów oraz osób niepełnosprawnych, stworzenie miejsc odwołujących się do kultury, tradycji, historii miasta, sprzyjających zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców, podwyższenie walorów estetycznych zagospodarowania parku, poprzez regulacje brzegu jeziora i kanałów Młynówki oraz utworzenie pełnego systemu oświetlenia na terenie objętym projektem. Prace rewitalizacyjne ruszą w marcu 2013 r., zakończone zostaną pod koniec tego samego roku.

Wszystkie powyższe projekty realizowane są przez Gminę Barlinek w ramach priorytetowej Osi 5. Turystyka, Kultura, Rewitalizacja, Działanie 5.5 Rewitalizacja, Podziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku

Gmina Barlinek

Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki

Gmina Barlinek