Budowa innowacyjnej instalacji przeładunkowej kwasu siarkowego

Nazwa beneficjenta: 
Fosfan S.A.

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostały nowatorskie technologie produkcji, a w szczególności unowocześniony został proces przeładunku kwasu siarkowego. Kwas siarkowy jest podstawowym surowcem w procesie produkcji superfosfatu będącego baza dla produkowanych przez firmę nawozów. Na drodze produkcji jest on dozowany do fosforytu będącego głównym surowcem do produkcji superfosfatu. Przereagowane fosforyty i kwas siarkowy poddawane są dalszym procesom w linii produkcji nawozów.
 
Projekt obejmował swym zakresem 2 zadania inwestycyjne: zakup robót budowlanych oraz zakup innowacyjnego systemu do przeładunku kwasu siarkowego.
 
Potrzeba realizacji projektu wynikała z analizy bieżącej działalności, ale niemniej istotne są aspekty technologiczne oraz prawne, które wymuszają przeprowadzenie inwestycji. Jej realizacja podyktowana jest również ciągłymi dążeniami do podniesienia jakości wyrobów oraz zwiększenia potencjału wytwórczego, a tym samym podniesienia konkurencyjności firmy.

Wartość ogółem: 
1 396 306.71
Wydatki kwalifikowalne: 
1 064 000.00
Dofinansowanie: 
532 000.00
w tym UE: 
532 000.00
Wkład własny: 
532 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-078/10
Nazwa beneficjenta: 
Fosfan S.A.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-820