Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

Nazwa beneficjenta: 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk

Celem projektu było zwiększenie dostępnej infrastruktury szkoleniowej, informatycznej oraz biurowo-laboratoryjnej oferowanej na preferencyjnych warunkach innowacyjnym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim na terenie Pomerania Technopark.
 
Przedmiotem projektu była budowa 3 obiektów o łącznej planowanej powierzchni rzędu 10,000m2 pełniących funkcję:
- centrum inkubacji biznesu o powierzchni  4100 m2 przestrzeni służącej stymulowaniu i wspieraniu młodych przedsiębiorstw.
- centrum innowacji o powierzchni 5000 m2 o wysokim standardzie technicznym, w którym prowadzić będą działalność firmy w zakresie wysokich technologii.
- centrum komputerowego o powierzchni 1700 m2 powierzchni, częściowo przeznaczonej tylko pod zaplecze techniczne, w którym znalazła się serwerownia wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby firm działających w Parku, administracji publicznej i innych podmiotów gospodarczych.
 
Przedmiotem projektu był również remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a,  a także wyposażenie wszystkich obiektów w infrastrukturę biurową i techniczną niezbędną do ich użytkowania. W ramach projektu zakupionych zostało 1100 sztuk wyposażenia.
 
Realizacja inwestycji wpłynęła na zwiększenie zainteresowania i możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań przez zachodniopomorskie przedsiębiorstwa działające w branżach strategicznych dla rozwoju regionu tj. turystyka aktywna, wzornictwo przemysłowe, branża drzewno-meblarska, gospodarka morska czy też ochrona środowiska.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
99 537 368.00
Wydatki kwalifikowalne: 
78 800 000.00
Dofinansowanie: 
31 520 000.00
w tym UE: 
31 520 000.00
Wkład własny: 
47 280 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.01-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-035