Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
73 725 610.00
Wydatki kwalifikowalne: 
60 000 000.00
Dofinansowanie: 
29 999 999.99
w tym UE: 
29 999 999.99
Wkład własny: 
30 000 000.01
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456