Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

W ramach projektu  wybudowano przepust drogowy w miejscu łączenia się rzeki Wogry ze zbiornikiem retencyjnym.Przepust zaprojektowany został na przenoszenie obciążenia klasy A. Z uwagi na zaleganie gruntów nienośnych, zaprojektowano wzmocnienie podłoża zarówno w obrębie przepustu jak i na ponad stumetrowym odcinku korpusu drogowego.

W celu odwodnienia nawierzchni zaprojektowano kanalizację deszczową wraz z przyłączami i dwoma separatorami substancji ropopochodnych z osadnikami. Przebieg kanalizacji zaprojektowano w pasie linii rozgraniczających pasa drogowego, a odprowadzenie wód opadowych do wód płynących rzeki Wogry.

W ramach przebudowy urządzeń obcych kolidujących z budowanym odcinkiem wykonano:
- przebudowę linii napowietrznej 15 kV;
- usunięcie kolizji teletechnicznych;  

Uzyskane produkty dzięki realizacji projektu:
- długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 1,251km
- liczba wybudowanych obiektów mostowych – 1 szt.
- liczba wybudowanych skrzyżowań - 2 szt.
- długość wybudowanych, utwardzonych poboczy drogi - 2,48 km
- długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 0,748 km
- liczba rodzajów wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 5 szt.

Wartość ogółem: 
6 695 209.42
Wydatki kwalifikowalne: 
6 695 209.42
Dofinansowanie: 
5 021 407.06
w tym UE: 
5 021 407.06
Wkład własny: 
1 673 802.36
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

RPO w obiektywie mieszkańców regionu