Budowa dróg gminnych w mieście Biały Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Biały Bór

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Biały Bór
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Projekt obejmował wykonanie dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych Białego Boru i ich połączenie z drogami ponadlokalnymi tj., drogą krajową nr 20 i 25 oraz droga powiatową nr 1255Z.
 
W rezultacie realizacji projektu bezpieczniejsze stało się przemieszczanie interesariuszy zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych, zmniejszył się czas przemieszczania, hałas i zanieczyszczenie w mieście Biały Bór. Łatwiejszy stał się dostęp do dróg powiatowych i gminnych ale również do gospodarstw domowych jak i obiektów użyteczności publicznej. W ramach projektu powstały nowe punkty oświetleniowe, zapewniające bezpieczne poruszanie się drogami i chodnikami dzięki poprawieniu widoczności w nocy. Zbudowano nowe chodniki które znacznie ułatwią poruszanie się pieszych i sprawiają, że przemieszczanie piesze jest bezpieczne. Dzięki utwardzeniu ulic będących przedmiotem projektu poszerzyła się użytkowana część ulic.  Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu rozwój gospodarki i atrakcyjność turystycznej i osiedleńczej regionu, swoboda przemieszczania się użytkowników również znacznie wpłynęła na zwiększenie się ich mobilności.
 
W skutek inwestycji powstały łącznie następujące produkty:
Długość wybudowanych dróg gminnych - 1.520 km
Długość wybudowanych chodników / ciągów pieszo- rowerowych - 1164.428 mb
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 64
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 14
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 1387,5 mb

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 758 380.57
Wydatki kwalifikowalne: 
1 577 428.25
Dofinansowanie: 
788 714.10
w tym UE: 
788 714.10
Wkład własny: 
788 714.15
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Biały Bór
Miejscowość: 
Biały Bór
Kod pocztowy: 
78-425

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu