PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 0545Z ORAZ 0546Z NA ODCINKU GWIAZDOWO - ŻUKOWO - ŁĘTOWO

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

W ramach projektu przebudowano w sumie 5,4 km dróg powiatowych na odcinku od Gwiazdowa do Łętowa. Szczegółowy zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 5,5 m, wyrównanie i wzmocnienie jej konstrukcji, uporządkowanie odwodnienia, naprawę drogowych obiektów inżynieryjnych, uporządkowanie geometrii i konstrukcji zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami.
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom w Żukowie przebudowano ponad 600 m chodnika natomiast w Łętowie wybudowano nowy chodnik. Dodatkowo na remontowanym odcinku drogi przebudowano dwie zatoki autobusowe i 4 skrzyżowania.
 
Inwestycja jest kontynuacją projektu, które zostało zrealizowane w latach 2006-2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poprawiono wówczas odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do miejscowości Gwiazdowo.  
 
Przebudowa dróg powiatowych 0545Z oraz 0546Z zapewniła poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ułatwiła dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie m.in. największego na terenie gminy Sławno - jeziora Łętowskiego.
 
"Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo" to zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Sławno, której wkład w nową infrastrukturę wyniósł blisko 1,6 mln zł.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 456 569.16
Wydatki kwalifikowalne: 
5 042 429.95
Dofinansowanie: 
2 179 798.00
w tym UE: 
2 179 798.00
Wkład własny: 
2 862 631.95
% dofinansowania: 
43.23
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-053/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100