Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowiskowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Realizacja projektu polegała na przebudowie dróg gminnych w Połczynie - Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tej uzdrowiskowej miejscowości. Na etapie realizacyjnym pod uwagę wzięte zostały trzy ulice - 5 Marca, Targowa i Kościuszki. Są to ulice stanowiące główne ciągi komunikacyjne starówki Połczyna-Zdroju. Ulice te stanowią także najważniejsze połączenia z Parkiem Zdrojowym, będącym miejscem relaksu i spokoju dla wypoczywających i korzystających z usług zdrowotnych kuracjuszy. Wobec tego należy stwierdzić, że wymienione drogi odgrywają decydującą rolę w systemie komunikacyjnym na terenie gminy i powiatu świdwińskiego.
 
Zakres prac w ramach niniejszego projektu polegał na wymianie zużytej, skorodowanej nawierzchni na nową z kostki kamiennej (ul. Targowa), kostki brukowej betonowej (ul. 5 Marca) oraz betonu asfaltowego(ul. Kościuszki) o łącznej długości 343,60 mb.
 
Dodatkowo w ramach ulicy Targowej i 5 Marca wybudowana została kanalizacja deszczowa - 159 mb, kanalizacja sanitarna - 313 mb oraz wodociągi o długości 108 m.
 
Po zrealizowaniu tych inwestycji zdecydowanie poprawił się poziom atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miejscowości a mieszkańcy i osoby pracujące w centrum odczuwają pozytywne skutki związane ze zmniejszonym hałasem i poprawą bezpieczeństwa.
 
Ponadto realizacja projektu doprowadziła do skrócenia czasu przejazdów pasażerskich i towarowych jak i zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów. Zmniejszone zapylenie drogi, hałas, wibracje oraz mniejsze przedostawanie się do gleb i cieków wodnych substancji ropopochodnych są dodatkowym elementem zwiększającym dbałość o stan środowiska naturalnego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 012 597.64
Wydatki kwalifikowalne: 
977 012.03
Dofinansowanie: 
488 506.01
w tym UE: 
488 506.01
Wkład własny: 
488 506.02
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-068/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój
Miejscowość: 
Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320