Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka-Godzimierz.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Szczecinek

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Celem głównym projektu była poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku przebudowy drogi gminnej Gwda Wielka – Godzimierz.
 
W ramach projektu wykonano takie prace jak: poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni brukowej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, budowa pobocza przy drodze ze spadkiem poprzecznym, odprowadzenie wody opadowej itp.
W ramach prac przebudowano:
- 1,199 km dróg gminnych
- 1,199 km  utwardzonych poboczy
 
Zastosowana technologia wykorzystywała materiały i rozwiązania spełniające obowiązujące standardy techniczne dla prognozowanych warunków ruchu. Rozwiązania wykorzystane w projekcie promują najlepsze i sprawdzone na rynku polskim technologie, jednocześnie spełniają wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska.
 
Infrastruktura drogowa jest istotnym elementem analizowanym przez potencjalnych inwestorów. Rozwój infrastruktury drogowej przyczynia się do ułatwienia funkcjonowania ruchu turystycznego, pozytywnie wpływa na wzmocnienie konkurencyjności gmin i powiatów oraz poprawia bezpieczeństwo na tych drogach.
 
Projekt przyczynił się do poprawy warunków transportowych w Gminie Szczecinek, Powiecie Szczecineckim oraz całym Województwie Zachodniopomorskim, a tym samym wywarł pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny gminy, powiatu i województwa oraz przyśpieszył proces restrukturyzacji. Przyjęty wariant wpłynął również znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

Wartość ogółem: 
469 284.50
Wydatki kwalifikowalne: 
469 284.50
Dofinansowanie: 
281 570.69
w tym UE: 
281 570.69
Wkład własny: 
187 713.81
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-147/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Szczecinek
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu