Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Budowa kolejnego etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina należy do inwestycji, które w sposób decydujący wpłynęły na rozwój regionu.  Realizacja projektu przyczyniła się do powstania niezbędnych obejść drogowych, gdyż dzięki budowie V etapu obwodnicy ruch tranzytowy i ciężarowy został wyprowadzony z centrum miasta. Ponadto, inwestycja w dużej mierze przyczyniła się do usprawnienia układu komunikacyjnego w obrębie Miasta Szczecin, co wpłynęło również na poprawę  połączenia miasta z siecią dróg krajowych i międzynarodowych.
 
Realizacja projektu obejmowała m. in.  następujące prace:
- Budowę ulicy dwujezdniowej,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicą Chopina,
- Podłączenie skrzyżowania ulic Niny Rydzewskiej i Wszystkich Świętych,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicami Arkońską i Niemierzynską wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Papieża Pawła VI,
- Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego,
- Budowę przejścia podziemnego pod obwodnicą,
- Budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- Budowę kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego,
- Wykonanie murów oporowych,
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przed ponadnormatywna emisja hałasu,
- Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego .
 
Jako produkty powstałe w wyniku realizacji projektu wskazać należy:
1. Długość wybudowanych dróg gminnych - 1,2 km
2. Długość przebudowanych dróg gminnych - 1,1 km
 
Realizacja projektu przyczyniła się do usprawnienia układu komunikacyjnego, odciążenia centrum miasta z ruchu pojazdów transportu tranzytowego, a także do poprawy stanu sieci dróg wewnątrz województwa oraz zwiększenia przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu transportowego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
77 827 385.59
Wydatki kwalifikowalne: 
70 265 152.15
Dofinansowanie: 
49 771 987.14
w tym UE: 
49 771 987.14
Wkład własny: 
20 493 165.01
% dofinansowania: 
70.83
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.03-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456