Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Wartość ogółem: 
37 217 082.23
Wydatki kwalifikowalne: 
26 473 792.01
Dofinansowanie: 
18 000 000.00
w tym UE: 
18 000 000.00
Wkład własny: 
8 473 792.01
% dofinansowania: 
67.99
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.03-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456