Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Nazwa beneficjenta: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
30 Porty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
23 620 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
23 620 000.00
Dofinansowanie: 
11 810 000.00
w tym UE: 
11 810 000.00
Wkład własny: 
11 810 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.05-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-030