Zakup autobusów.

Nazwa beneficjenta: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

 
Celem projektu był rozwój i odnowa infrastruktury transportu publicznego oraz poprawa jakości transportu publicznego w Koszalinie. Projekt wpisuje się także w Programy PFRON-u – wyrównywania różnic miedzy regionami oraz usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, w aspekcie troski o osoby niepełnosprawne.          
 
Przedsięwzięcie polegało na zakupie 10 szt. autobusów w tym :
- 8 szt. autobusów standardowych 12 metrowych
- 2 szt. autobusów 18 metrowych
 
Dzięki zakupowi unowocześniony został tabor komunikacji miejskiej w Koszalinie, zmniejszył się poziom zanieczyszczenia środowiska poprzez stosowanie w nowych autobusach ekologicznych silników spełniających normy EURO-V. Zmniejszyła się również emisji gazów cieplarnianych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
10 492 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
8 600 000.00
Dofinansowanie: 
6 628 798.46
w tym UE: 
6 628 798.46
Wkład własny: 
1 971 201.54
% dofinansowania: 
77.08
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-736