Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
57 687 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
46 900 000.00
Dofinansowanie: 
46 900 000.00
w tym UE: 
46 900 000.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.7. Regionalny transport kolejowy
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.07-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540