Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
1 500 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 500 000.00
Dofinansowanie: 
1 275 000.00
w tym UE: 
1 275 000.00
Wkład własny: 
225 000.00
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2
Numer wniosku: 
RPZP.02.03.00-32-005/14
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu