e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Projekt pod nazwą „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski, zaś zasięgiem swym oraz oddziaływaniem objął całe województwo zachodniopomorskie.
Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.  Projekt skierowany jest na rozwój portali informacyjnych, usług elektronicznych, treści cyfrowych oraz systemu map cyfrowych na poziomie regionalnym – wspólnych dla JST województwa.
 
Jako główny rezultat projektu, należy wymienić uruchomienie dedykowanych regionalnych portali niezbędnych do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną województwa:
• Portal Regionalny i serwisy informacyjne,
• Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej,
• Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej i ePUAP,
• Elektroniczny System Informacji Turystycznej (eSIT),
• Elektroniczny System Informacji o komunikacji i transporcie,
• Portal szkoleniowy e-Learning,
• Portal map cyfrowych GIS,
• Portal e-Region – dane i analizy dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
 
Wdrożenie usług sieciowych wpłynęło na łatwość wymiany danych między instytucjami sektora publicznego, natomiast moduł usług świadczonych on-line (e-Administracja) pozwala interesantom na łatwy dostęp do informacji publicznej. Usprawnienie procesów administracyjnych przyczyniło się również do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, gdyż łatwiej i szybciej  można uzyskiwać decyzje administracyjne.
Realizacja projektu przyczyniła się również do osiągnięcia celu jakim jest między innymi rozwój e-usług, co pozwoliło  na zmniejszenie dysproporcji dostępu i wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój e-usług w edukacji.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
23 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
23 000 000.00
Dofinansowanie: 
17 250 000.00
w tym UE: 
17 250 000.00
Wkład własny: 
5 750 000.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Numer wniosku: 
RPZP.03.02.00-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540