Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Projekt został zrealizowany w Powiecie Polickim, na obszarze sołectwa Tanowo. W wyznaczonych punktach jest możliwa selektywna zbiórka odpadów biodegradowanych, które są przewożone do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, który w ramach projektu uległ modernizacji poprzez rozbudowę hali segregacji odpadów. Oprócz tego rozbudowana została zewnętrzna infrastruktura techniczna, zakupiono specjalistyczne maszyny i urządzenia, zbudowano plac kompostowania, zakupiono 200 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zestaw transportowy. Ponadto w działania projektu była wpisana akcja promocyjna skierowana do mieszkańców, mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie zagospodarowania odpadów. Dzięki tym działaniom zarządzanie odpadami stało się bardziej wydajne oraz efektywne.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 095 661.28
Wydatki kwalifikowalne: 
5 083 564.22
Dofinansowanie: 
3 725 599.84
w tym UE: 
3 725 599.84
Wkład własny: 
1 357 964.38
% dofinansowania: 
73.29
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.2. Gospodarka odpadami
Numer wniosku: 
RPZP.04.02.00-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu