Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne

Nazwa beneficjenta: 
NewCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Przedmiotowa inwestycja polegała na zakupie rozdrabniarki do odzyskiwania odpadów komunalnych, która przyczyni się do zwiększenia możliwości w zakresie wielkości rozdrobnienia frakcji (poniżej 30 mm) odzyskiwanych odpadów komunalnych w procesie R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, zgodnie z  zapisami załącznika nr 5 do Ustawy o odpadach, a tym samym do pozyskania nowych odbiorców paliwa alternatywnego w postaci sypkiej. Zagwarantowana przez Wnioskodawcę wielkość frakcji umożliwi jej bliski transport pneumatyczny, co dotychczas było niemożliwe i przyczyni się do pozyskania nowych odbiorców: sprzedaży frakcji ciepłowniom, elektrociepłowniom itp.
 

Wartość ogółem: 
1 287 783.52
Wydatki kwalifikowalne: 
1 200 000.00
Dofinansowanie: 
820 000.00
w tym UE: 
820 000.00
Wkład własny: 
380 000.00
% dofinansowania: 
68.33
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.2. Gospodarka odpadami
Numer wniosku: 
RPZP.04.02.00-32-019/11
Nazwa beneficjenta: 
NewCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-179

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu