Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą Polsko – Niemiecką

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno

Niniejszy projekt polegał na budowie ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno - Dobieszczyn a granicą Polsko – Niemiecką.
 
Trasa ścieżki przebiega przez tereny leśne, przeważają lasy liściaste, mniejszy udział mają bory sosnowe. Są to siedliska leśne takie jak: las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las liściasty świeży, bór świeży.
 
Ścieżka przyczynia się do promocji zdrowego stylu życia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także turystyki kwalifikowanej - ekoturystyki, a zastosowane rozwiązania budowlane i technologiczne przełożyły się na wysoką jakość oraz liczne udogodnienia dla użytkowników infrastruktury: tablice edukacyjne oraz ławeczki. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
 
Budowa ścieżki edukacji ekologicznej obejmowała następujące roboty budowlane:
- Roboty pomiarowe i przygotowawcze
- Roboty ziemne i nawierzchniowe, pozwolą na stworzenie ścieżki edukacji ekologicznej o długości 3 130 mb, wyodrębniono miejsca postojowe.
- Oznakowanie ścieżki edukacji ekologicznej – w ramach tego działania postawiono 6 tablic edukacyjnych oraz 12 szt. ławek.

Wartość ogółem: 
813 501.00
Wydatki kwalifikowalne: 
773 401.00
Dofinansowanie: 
580 050.75
w tym UE: 
580 050.75
Wkład własny: 
193 350.25
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.01-32-015/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022