Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
Wartość ogółem: 
1 677 483.96
Wydatki kwalifikowalne: 
751 375.54
Dofinansowanie: 
563 531.64
w tym UE: 
563 531.64
Wkład własny: 
187 843.90
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-019/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo
Miejscowość: 
Kołbaskowo
Kod pocztowy: 
72-001