Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przedmiotowy projekt obejmował dwa zadania:
1)      Zagospodarowanie terenu plaży w Stepnicy,
2)      Remont Kanału Młyńskiego.
 
Realizacja przedsięwzięcia jest elementem szerszych działań polegających na stworzeniu „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”, którego celem jest budowa infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku.
 
Przed realizacja inwestycji istniejąca infrastruktura nie spełniała oczekiwań turystów i mieszkańców. Obiekty infrastruktury portowej i turystycznej były przestarzałe i zużyte i nie spełniały obowiązujących norm i standardów. Plaża miejska w Stepnicy była zbyt mała. Brakowało podstawowych elementów wyposażenia jak: oświetlenia obiektów małej architektury. Dodatkowo istniejący pomost był mały, krótki i niefunkcjonalny i brakowało na nim stosownych urządzeń technicznych do cumowania. Nie było możliwości dobijania i cumowania jachtów ze względu na niewystarczającą głębokość.
 
Kanał Młyński, który dzięki swoim walorom naturalnym tj. kształt, zapewniał doskonałą osłonę przed sztormowymi warunkami pogodowymi, stanowiąc port schronienia dla niewielkich jednostek żaglowych i motorowych. Niestety nie posiadał wystarczającej infrastruktury i wystarczającej liczby miejsc cumowniczych dla jednostek pływających. Dodatkowo problematyczna była głębokość kanału
 
W wyniku realizacji projektu w miejscowości Stepnica została przebudowana i rozbudowana następująca infrastruktura turystyczna:
 
- została wyprofilowana nowa płaszczyzna poziomu plaży w jej północnej części w celu jej zwiększenia maksymalnego wykorzystania;
- wymieniony został piasek na plaży co podniosło komfort jej użytkowania;
- został rozbudowany pomost, wymieniono balustrady na istniejącej części pomostu;
- na pomoście, w celu zwiększenia atrakcyjności i zamknięcia kompozycji zostało wykonane zadaszenie;
- w celu korzystania z pomostów po zmroku i ze względów bezpieczeństwa na pomoście wprowadzono oświetlenie w formie słupów oświetleniowych;
- przystosowano pomost tak by służył również małym jednostkom pływającym do cumowania - wykonano ciąg spacerowy oraz wyremontowano drogę dojazdową; dodatkowo z tej infrastruktury mogą korzystać rowerzyści;
- wprowadzono małą architekturę w celu zapełnienia przestrzeni publicznej i stworzenia „klimatu uporządkowanej przestrzeni.”
- przebudowano nabrzeża Kanału Młyńskiego w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych dla jednostek pływających o ok. 30 %;
- stworzono podstawową infrastrukturę komunikacyjną do portu jachtowego co wymagało wykonania ciągu pieszo-jezdnego (praca niezbędna ze względu na możliwość dojazdu służb pogotowia i straży pożarnej);
- pogłębiono Kanał Młyński w celu wprowadzenia większych jednostek pływających. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 857 138.23
Wydatki kwalifikowalne: 
6 484 116.69
Dofinansowanie: 
3 242 057.93
w tym UE: 
3 242 057.93
Wkład własny: 
3 242 058.76
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica
Miejscowość: 
Stepnica
Kod pocztowy: 
72-112