Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Staromiejski rynek (Plac Kościuszki)w Darłowie o powierzchni 5.254 m2 pochodzi z 1312 r., leży w obszarze będącym częścią średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Darłowo. Odbywały się tu targi i jarmarki, a na środku rynku stał czternastowieczny ratusz.
 
Rynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i został objęty najwyższą  ochroną konserwatorską. Przebudowa placu rynkowego przebiegała więc ściśle w oparciu o „Wytyczne konserwatorskie”  i pod stałą kontrolą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
 
W ramach projektu dawną nawierzchnię rynku staromiejskiego z trylinki zastąpiono płytami granitowymi i kostką granitową zaś na ulicach przylegających do rynku położono obrobiony brukowiec granitowy. Płytami granitowymi oraz kostką granitową wyłożono również chodniki i poprawiono ścieżkę okalającą Kościół Mariacki.
 
Ponadto wykonano nowe stylowe oświetlenie placu, a wokół rynku rozmieszczono 16 ławek, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zmieniono i uporządkowano rynkową zieleń. Wokół Fontanny z Rybakiem wmurowano w nawierzchnię 17 płyt z wyrytymi rybami morskimi i śródlądowymi.
 
W ramach projektu wymieniono również sieć wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, usprawniono kanalizację deszczową i sieć gazową.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 303 021.40
Wydatki kwalifikowalne: 
3 086 132.27
Dofinansowanie: 
1 543 066.13
w tym UE: 
1 543 066.13
Wkład własny: 
1 543 066.14
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-033/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo
Miejscowość: 
Darłowo
Kod pocztowy: 
76-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu