Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Celem realizacji niniejszego projektu było kompleksowe zagospodarowanie rejonu grupy warownej „Cegielnia” w Wałczu na potrzeby kulturalne poprzez wybudowanie zaplecza wystawowo – socjalnego.
 
Zakres prac w ramach niniejszego projektu polegał na wybudowaniu zaplecza składającego się z obiektów takich jak:
-budynek wystawowy,
-wiata wystawowa,
-wiata rekreacyjna,
-budynek socjalno-sanitarny,
-wiata garażowo-gospodarcza.
 
Pozostałe prace to: przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie stałych podpór dla ekspozycji terenowej militariów, wykonanie systemu monitorowania przemieszczeń, oznakowanie elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych oraz z infrastruktury towarzyszącej: pola namiotowego, ogrodzenia terenu i monitoringu, drogi, ścieżki i parkingu, zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie terenu, zaopatrzenie w wodę.
 
Dodatkowo stworzone zostały warunki dla zaistnienia szerokiej oferty w zakresie doprowadzania zwiedzających do miejsc, gdzie znajdują się umocnienia, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztownych inwestycji związanych z przystosowaniem zabytków budownictwa obronnego do funkcji edukacyjnej.
 
Dzięki realizacji niniejszego projektu wzmocnione zostały walory kulturalno-historyczne Gminy Miejskiej Wałcz, dzięki którym zaobserwowano wzrost  udziału społeczeństwa w kulturze oraz turystyce. Przyczyniają się do tego nowe oferty programowe i organizowane imprezy oraz wydarzenia kulturalne.

Wartość ogółem: 
2 877 720.93
Wydatki kwalifikowalne: 
2 827 720.93
Dofinansowanie: 
2 120 790.69
w tym UE: 
2 120 790.69
Wkład własny: 
706 930.24
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600